Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Green-grey

mik g

Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Green-grey