Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Green

loise g

Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Green