Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Bleu-grey

lenthe

Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Bleu-grey