Length
L
131 cm
Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Bleu-grey

leela

Length
L
131 cm
Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Bleu-grey