Length
L
160 cm
Hair
H
Blond
Eyes
E
Blue

kick s

Length
L
160 cm
Hair
H
Blond
Eyes
E
Blue