Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Grey-blue

jaden

Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Grey-blue