Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Bleu-grey

indy g

Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Bleu-grey