Length
L
85 cm
Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Brown

iza g

Length
L
85 cm
Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Brown